รายชื่อนักศึกษาในหลักสูตร
เลือกระดับการศึกษา
ลำดับรหัสชื่อ-สกุล
รายชื่อนักศึกษาปัจจุบัน
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(เภสัชศาสตร์)
รหัส 52
1 52142080  นางสาวรสฎา บินรัตแก้ว
2 52143393  นายอำมาร์ ดารามะ