รายชื่อนักศึกษาในหลักสูตร
เลือกระดับการศึกษา
ลำดับรหัสชื่อ-สกุลสถานะ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(เภสัชศาสตร์)
รหัส 52
1 52113883  นางสาวพณิดา รุ่นแสงจบการศึกษา
2 52114725  นายภูรินท์ รัตนานุพงศ์จบการศึกษา
3 52115375  นายวงศกร โคสวิดาจบการศึกษา
4 52115656  นางสาววราภรณ์ บุญเกิดจบการศึกษา
5 52115854  นางสาววิชชาภรณ์ หอมเกตุจบการศึกษา
6 52116449  นางสาวศิริวรรณ ศักดิ์พรหมจบการศึกษา
7 52116852  นางสาวรดีภัส สืบสะอาดจบการศึกษา
8 52118395  นางสาวอาทิตา เห็นดีนจบการศึกษา
9 52118502  นางสาวอารยา จินดาพลจบการศึกษา
10 52140092  นายกฤษดา แซ่ชีจบการศึกษา
11 52140175  นางสาวกาญจนา สุดฤทธิ์จบการศึกษา
12 52140241  นางสาวคนัมพร ลิ้มสกุลจบการศึกษา
13 52140340  นางสาวจิตรลดา ศิลานนท์จบการศึกษา
14 52140498  นางสาวจุฑามาศ วรเดชากุลจบการศึกษา
15 52140605  นางสาวชญานิศ นาคพวงจบการศึกษา
16 52140738  นางสาวชุติมา ยิ้มอ่อนจบการศึกษา
17 52140753  นายซอฟวัน สูเด็งพ้นสภาพ
18 52140779  นางสาวฐานิศา บุตรศรีจบการศึกษา
19 52140811  นางสาวณัฏฐิกา วิรัตินันท์จบการศึกษา
20 52140852  นางสาวณัฐธิดา รอดแก้วจบการศึกษา
21 52140902  นางสาวณัฐสิมา เกิดทรัพย์จบการศึกษา
22 52140936  นางสาวณีรนุช สุวรรณ์ลีจบการศึกษา
23 52140944  นางสาวดลินา บรรเทาจบการศึกษา
24 52141033  นางสาวทิพย์วรรณ ทองดีจบการศึกษา
25 52141165  นายธีรพงศ์ นนทาจบการศึกษา
26 52141199  นางสาวนงนุช เจือกโว้นจบการศึกษา
27 52141314  นางสาวนิรชา เสาวนีย์พิทักษ์จบการศึกษา
28 52141397  นางสาวปนิดา ภักดีฉนวนจบการศึกษา
29 52141512  นางสาวปาลิดา หลีขาวจบการศึกษา
30 52141603  นายพงศ์ไพสิฐ บรรจงเมืองจบการศึกษา
31 52141793  นางสาวมณัสนันท์ ยุทธโทจบการศึกษา
32 52141801  นางสาวพิมพ์ไพลิน เบญจกุลจบการศึกษา
33 52141835  นางสาวภรณ์ทิวา จินาผลจบการศึกษา
34 52141850  นางสาวภัทรียา มณีโชติจบการศึกษา
35 52141900  นายมนต์ชัย ปาวัลจบการศึกษา
36 52142007  นางสาวเมธาภรณ์ แซ่ตั้นจบการศึกษา
37 52142072  นางสาวรติพันธ์ เรืองหิรัญจบการศึกษา
38 52142080  นางสาวรสฎา บินรัตแก้วนักศึกษาปัจจุบัน
39 52142098  นางสาวรัชดา ผิวทองงามจบการศึกษา
40 52142189  นางสาวรุชดา หล้าจิจบการศึกษา
41 52142239  นางสาววนิดา มีชูศิลป์จบการศึกษา
42 52142346  นางสาววาสิฏฐี มีเสนจบการศึกษา
43 52142379  นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์จบการศึกษา
44 52142585  นางสาวสมฤดี บุญมีจบการศึกษา
45 52142734  นางสาวสุกานดา ผิวเหมาะจบการศึกษา
46 52142890  นายสุรินทร์ ทองยอดจบการศึกษา
47 52142957  นางสาวโสภิตา คงศักดิ์จบการศึกษา
48 52143211  นายอัคราทร ศรีภิรมย์พ้นสภาพ
49 52143294  นายอัสมัน โตะเกะจบการศึกษา
50 52143393  นายอำมาร์ ดารามะนักศึกษาปัจจุบัน
51 52143419  นายอิลฮัม หวังแอจบการศึกษา
52 52143476  นางสาวฮุสนา หวังพิทยาจบการศึกษา
53 52143492  นางสาวกรศิวรรณ จันทร์เพ็ชรจบการศึกษา
54 52144011  นายมูฮำมัด อาลีมามะจบการศึกษา
55 52161437  นางสาวณัฐปภัสร์ วุฒิชาติปรีชาจบการศึกษา
56 52162203  นางสาวนัฐวดี คำพิพจน์จบการศึกษา
57 52162583  นางสาวประธานพร โรจน์ประกาศิตจบการศึกษา
58 52162641  นางสาวปรางค์วลัย จันทรกรานต์จบการศึกษา
59 52162955  นายพรศิษย์ ไชยะจบการศึกษา
60 52163169  นางสาวแพรวนภา พึ่งเงินจบการศึกษา
61 52163417  นางสาวมณีรัตนะมาลา ขอร่มจบการศึกษา
62 52163433  นางสาวมนทชา ธรรมธวัชจบการศึกษา
63 52163516  นางสาวมานิตา ตีระพิมลจันทร์จบการศึกษา
64 52163540  นางสาวมาศชุดา สุวรรณธัยจบการศึกษา
65 52164142  นางสาววรางค์รัตน์ ไชยาวรรณจบการศึกษา
66 52164357  นางสาววิชญาดา เพ็งสุวรรณนักศึกษาปัจจุบัน
67 52165529  นางสาวอภิญญา วรรณมณีจบการศึกษา
68 52166105  นางสาวอุบลวรรณ จึ่งสกุลจบการศึกษา