รายชื่อนักศึกษาในหลักสูตร
เลือกระดับการศึกษา
ลำดับรหัสชื่อ-สกุลสถานะ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(พยาบาลศาสตร์)
รหัส 54
1 54110135  นายกมลชัย มีคำจบการศึกษา
2 54110234  นางสาวกรรณภิรมย์ แก้วเสนาพ้นสภาพ
3 54110275  นางสาวกรรณิกา รักพริ้มจบการศึกษา
4 54110358  นางสาวกฤชอาพร ผลพฤกษาจบการศึกษา
5 54110457  นางสาวกัญญ์กุลณัช วิรุฬห์วรวุฒิจบการศึกษา
6 54110556  นางสาวกัลญาณี เฟื่องบุญจบการศึกษา
7 54110945  นางสาวเกษรา อิสสระจบการศึกษา
8 54112263  นางสาวชลลดา โคตรดีจบการศึกษา
9 54112297  นางสาวชลิตา ห่วงกระโทกจบการศึกษา
10 54112743  นางสาวณัฏฐา บริบูรณ์จบการศึกษา
11 54112925  นายณัฐพงศ์ สมปานจบการศึกษา
12 54112990  นางสาวณัฐวรา ปราบแทนจบการศึกษา
13 54113147  นางสาวดาริกา โซะดาแลจบการศึกษา
14 54113410  นางสาวธนกมล แก้วธิดาจบการศึกษา
15 54113659  นางสาวธันย์ชนก ศรีประวรรณ์จบการศึกษา
16 54113683  นางสาวธาราสินธุ์ นววิธากาญจน์จบการศึกษา
17 54114582  นางสาวปณิตา อินธิสารจบการศึกษา
18 54114889  นางสาวปวีณา เสนาสนะจบการศึกษา
19 54115118  นางสาวปิยะดา เดือนขาวจบการศึกษา
20 54115209  นางสาวผกามาศ วุฒิพงศ์จบการศึกษา
21 54115399  นางสาวพรทิพา พันธ์ณวงศ์จบการศึกษา
22 54115423  นางสาวพรพิมล โทอะรัญจบการศึกษา
23 54116652  นางสาวมุกระวี พรหมนวลจบการศึกษา
24 54116959  นางสาวรัชกมล อ่อนเงินพ้นสภาพ
25 54117064  นางสาวรัตนาภรณ์ เณรานนท์พ้นสภาพ
26 54117684  นางสาววรินทิพย์ ศรีค้อจบการศึกษา
27 54117775  นางสาววันดี พรหมจันทร์จบการศึกษา
28 54118021  นางสาววิมลมาศ สุขสบายจบการศึกษา
29 54118070  นางสาววิลาวรรณ โคกยะสุพรมจบการศึกษา
30 54118104  นางสาววิลาสินี บุญยะบุตรจบการศึกษา
31 54118427  นางสาวศิริมา คงศรีทองจบการศึกษา
32 54118948  นางสาวสิรินุช พุฒนวลจบการศึกษา
33 54119375  นางสาวสุธิณี ชูมณีจบการศึกษา
34 54119524  นางสาวสุบัยด๊ะ ยาแดงจบการศึกษา
35 54119839  นางสาวสุรีรัต สีสีแก้วจบการศึกษา
36 54120001  นางสาวหทัยทิพย์ โลกวัฒนเสถียรจบการศึกษา
37 54120449  นางสาวอรณี บุตรวงษ์จบการศึกษา
38 54120456  นางสาวอรณี พิมสุคะจบการศึกษา
39 54120704  นางสาวอลิษา บริสุทธิ์จบการศึกษา
40 54121355  นายเอกพงษ์ สำเรจบการศึกษา
41 54121397  นางสาวฮาซาน่า ชอบงามจบการศึกษา
42 54140157  นายกฤษฎา ชูดำจบการศึกษา
43 54140165  นางสาวกอแก้ว ดาประดิษฐจบการศึกษา
44 54140264  นางสาวขนิษฐา สุขแดงพรหมจบการศึกษา
45 54140454  นายเจนวิทย์ ณาคะโรจบการศึกษา
46 54141049  นางสาวทิพย์วดี สุทธิดีจบการศึกษา
47 54141288  นางสาวคณิชกานต์ อินตาถึงจบการศึกษา
48 54141650  นางสาวพรพิมล เพิ่มพูลจบการศึกษา
49 54141841  นายพีรพงษ์ พวงมะลิจบการศึกษา
50 54141981  นางสาวภาวิดา ชูทิ่งจบการศึกษา
51 54142286  นางสาววรรณทิพย์ พึ่งสมศักดิ์จบการศึกษา
52 54142302  นางสาววรรณวิสา สุขสวัสดิ์จบการศึกษา
53 54142310  นางสาววรรณิศา รุ่งเรืองจบการศึกษา
54 54142419  นางสาววิชชุดา บุญสมยาจบการศึกษา
55 54142872  นางสาวสุกัญญา สุริวัตร์จบการศึกษา
56 54143227  นางสาวอรวรรณ ชุ่มตะคุจบการศึกษา
57 54143920  นายกฤษกรณ์ พรมนานักศึกษาปัจจุบัน
58 54144381  นางสาวโซฟียา เตาะสาตูจบการศึกษา
59 54144902  นายพัทวัฒน์ หาดกระโทกจบการศึกษา
60 54146204  นางสาวปรางทิพย์ สุขเกษมจบการศึกษา
61 54146683  นางสาวสุรัยดา สะอาดธำรงจบการศึกษา
62 54146790  นางสาวกาญจนา บินล่าเต๊ะจบการศึกษา
63 54146808  นางสาวขวัญฤดี ด่านสืบสกุลจบการศึกษา
64 54146816  นางสาวธิราวรรณ ตังตกาญจนาพ้นสภาพ
65 54146832  นายวรภพ ศรีวิลัยจบการศึกษา
66 54146840  นางสาวกษมา หะยีสาและจบการศึกษา
67 54146857  นางสาวนัสรินยาร์ ยูโซะจบการศึกษา
68 54146865  นางสาวสมฤดี พงษ์ธนูจบการศึกษา
69 54146873  นางสาวสุดา มะแนนักศึกษาปัจจุบัน
70 54146899  นางสาวรุ่งนภา จำปาไชยพ้นสภาพ
71 54146907  นางสาวลลิตา ภูถมลายจบการศึกษา
72 54161542  นางสาวพนิดา ทองสายลวดจบการศึกษา
73 54161591  นางสาวพัชราภรณ์ ลิ้มเจริญพ้นสภาพ
74 54162532  นางสาวสินาภรณ์ สังฆมณีจบการศึกษา
75 54162771  นางสาวอภิญญา หนูพันพ้นสภาพ