รายชื่อนักศึกษาในหลักสูตร
เลือกระดับการศึกษา
ลำดับรหัสชื่อ-สกุลสถานะ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(พยาบาลศาสตร์)
รหัส 54
1 54110135  นายกมลชัย มีคำนักศึกษาปัจจุบัน
2 54110234  นางสาวกรรณภิรมย์ แก้วเสนาพ้นสภาพ
3 54110275  นางสาวกรรณิกา รักพริ้มนักศึกษาปัจจุบัน
4 54110358  นางสาวกฤชอาพร ผลพฤกษานักศึกษาปัจจุบัน
5 54110457  นางสาวกัญญ์กุลณัช วิรุฬห์วรวุฒินักศึกษาปัจจุบัน
6 54110556  นางสาวกัลญาณี เฟื่องบุญนักศึกษาปัจจุบัน
7 54110945  นางสาวเกษรา อิสสระนักศึกษาปัจจุบัน
8 54112263  นางสาวชลลดา โคตรดีนักศึกษาปัจจุบัน
9 54112297  นางสาวชลิตา ห่วงกระโทกนักศึกษาปัจจุบัน
10 54112743  นางสาวณัฏฐา บริบูรณ์นักศึกษาปัจจุบัน
11 54112925  นายณัฐพงศ์ สมปานนักศึกษาปัจจุบัน
12 54112990  นางสาวณัฐวรา ปราบแทนนักศึกษาปัจจุบัน
13 54113147  นางสาวดาริกา โซะดาแลนักศึกษาปัจจุบัน
14 54113410  นางสาวธนกมล แก้วธิดานักศึกษาปัจจุบัน
15 54113659  นางสาวธันย์ชนก ศรีประวรรณ์นักศึกษาปัจจุบัน
16 54113683  นางสาวธาราสินธุ์ นววิธากาญจน์นักศึกษาปัจจุบัน
17 54114582  นางสาวปณิตา อินธิสารนักศึกษาปัจจุบัน
18 54114889  นางสาวปวีณา เสนาสนะนักศึกษาปัจจุบัน
19 54115118  นางสาวปิยะดา เดือนขาวนักศึกษาปัจจุบัน
20 54115209  นางสาวผกามาศ วุฒิพงศ์นักศึกษาปัจจุบัน
21 54115399  นางสาวพรทิพา พันธ์ณวงศ์นักศึกษาปัจจุบัน
22 54115423  นางสาวพรพิมล โทอะรัญนักศึกษาปัจจุบัน
23 54116652  นางสาวมุกระวี พรหมนวลนักศึกษาปัจจุบัน
24 54116959  นางสาวรัชกมล อ่อนเงินพ้นสภาพ
25 54117064  นางสาวรัตนาภรณ์ เณรานนท์พ้นสภาพ
26 54117684  นางสาววรินทิพย์ ศรีค้อนักศึกษาปัจจุบัน
27 54117775  นางสาววันดี พรหมจันทร์นักศึกษาปัจจุบัน
28 54118021  นางสาววิมลมาศ สุขสบายนักศึกษาปัจจุบัน
29 54118070  นางสาววิลาวรรณ โคกยะสุพรมนักศึกษาปัจจุบัน
30 54118104  นางสาววิลาสินี บุญยะบุตรนักศึกษาปัจจุบัน
31 54118427  นางสาวศิริมา คงศรีทองนักศึกษาปัจจุบัน
32 54118948  นางสาวสิรินุช พุฒนวลนักศึกษาปัจจุบัน
33 54119375  นางสาวสุธิณี ชูมณีนักศึกษาปัจจุบัน
34 54119524  นางสาวสุบัยด๊ะ ยาแดงนักศึกษาปัจจุบัน
35 54119839  นางสาวสุรีรัต สีสีแก้วนักศึกษาปัจจุบัน
36 54120001  นางสาวหทัยทิพย์ โลกวัฒนเสถียรนักศึกษาปัจจุบัน
37 54120449  นางสาวอรณี บุตรวงษ์นักศึกษาปัจจุบัน
38 54120456  นางสาวอรณี พิมสุคะนักศึกษาปัจจุบัน
39 54120704  นางสาวอลิษา บริสุทธิ์นักศึกษาปัจจุบัน
40 54121355  นายเอกพงษ์ สำเรนักศึกษาปัจจุบัน
41 54121397  นางสาวฮาซาน่า ชอบงามนักศึกษาปัจจุบัน
42 54140157  นายกฤษฎา ชูดำนักศึกษาปัจจุบัน
43 54140165  นางสาวกอแก้ว ดาประดิษฐนักศึกษาปัจจุบัน
44 54140264  นางสาวขนิษฐา สุขแดงพรหมนักศึกษาปัจจุบัน
45 54140454  นายเจนวิทย์ ณาคะโรนักศึกษาปัจจุบัน
46 54141049  นางสาวทิพย์วดี สุทธิดีนักศึกษาปัจจุบัน
47 54141288  นางสาวคณิชกานต์ อินตาถึงนักศึกษาปัจจุบัน
48 54141650  นางสาวพรพิมล เพิ่มพูลนักศึกษาปัจจุบัน
49 54141841  นายพีรพงษ์ พวงมะลินักศึกษาปัจจุบัน
50 54141981  นางสาวภาวิดา ชูทิ่งนักศึกษาปัจจุบัน
51 54142286  นางสาววรรณทิพย์ พึ่งสมศักดิ์นักศึกษาปัจจุบัน
52 54142302  นางสาววรรณวิสา สุขสวัสดิ์นักศึกษาปัจจุบัน
53 54142310  นางสาววรรณิศา รุ่งเรืองนักศึกษาปัจจุบัน
54 54142419  นางสาววิชชุดา บุญสมยานักศึกษาปัจจุบัน
55 54142872  นางสาวสุกัญญา สุริวัตร์นักศึกษาปัจจุบัน
56 54143227  นางสาวอรวรรณ ชุ่มตะคุนักศึกษาปัจจุบัน
57 54143920  นายกฤษกรณ์ พรมนานักศึกษาปัจจุบัน
58 54144381  นางสาวโซฟียา เตาะสาตูนักศึกษาปัจจุบัน
59 54144902  นายพัทวัฒน์ หาดกระโทกนักศึกษาปัจจุบัน
60 54146204  นางสาวปรางทิพย์ สุขเกษมนักศึกษาปัจจุบัน
61 54146683  นางสาวสุรัยดา สะอาดธำรงนักศึกษาปัจจุบัน
62 54146790  นางสาวกาญจนา บินล่าเต๊ะนักศึกษาปัจจุบัน
63 54146808  นางสาวขวัญฤดี ด่านสืบสกุลนักศึกษาปัจจุบัน
64 54146816  นางสาวธิราวรรณ ตังตกาญจนาพ้นสภาพ
65 54146832  นายวรภพ ศรีวิลัยนักศึกษาปัจจุบัน
66 54146840  นางสาวกษมา หะยีสาและนักศึกษาปัจจุบัน
67 54146857  นางสาวนัสรินยาร์ ยูโซะนักศึกษาปัจจุบัน
68 54146865  นางสาวสมฤดี พงษ์ธนูนักศึกษาปัจจุบัน
69 54146873  นางสาวสุดา มะแนนักศึกษาปัจจุบัน
70 54146899  นางสาวรุ่งนภา จำปาไชยพ้นสภาพ
71 54146907  นางสาวลลิตา ภูถมลายนักศึกษาปัจจุบัน
72 54161542  นางสาวพนิดา ทองสายลวดนักศึกษาปัจจุบัน
73 54161591  นางสาวพัชราภรณ์ ลิ้มเจริญพ้นสภาพ
74 54162532  นางสาวสินาภรณ์ สังฆมณีนักศึกษาปัจจุบัน
75 54162771  นางสาวอภิญญา หนูพันพ้นสภาพ